شناسایی عوامل موثر بر ریسک های مالی شرکت ها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

  • 2021-11-17

هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه ای چسبندگی هزینه ها در رابطه بین دارایی های نامشهود است و هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ریسک های مالی شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نوسانات آن عوامل و انتخابمتغیرهای انتخاب شدهدر این پژوهش از اطلاعات 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 90-1390 استفاده شده است. همچنین برای تحلیل یافته‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و 31 متغیر نسبت مالی، ضریب اندازه، رشد شرکت و استراتژی رقابتی با هم و به طور همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که 6/58 درصد از ریسک های مالی با نوسانات متغیرهای تحقیق تبیین می شود. همچنین با استفاده از مقادیر ضریب بار و آزمون ضریب بتا نسبت‌های مالی تعهدی مانند حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، دوره گردش دارایی، نسبت سود انباشته به دارایی، نسبت جاری و نسبت نقدی و همچنیننسبت‌های مالی نقدی، از جمله نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی‌ها و نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی‌های بلندمدت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. همچنین با استفاده از آزمون t، تأثیر نسبت‌های مالی، اندازه شرکت، عوامل رشد و استراتژی‌های رقابتی بر ریسک‌های مالی معنادار بود.

کلید واژه ها

  • استراتژی رقابتی
  • نسبت مالی
  • ریسک مالی
  • مدل سازی معادلات ساختاری

20. 1001. 1. 23831170. 1400. 9. 2. 4. 8

موضوعات اصلی

منابع

عباس زاده، م. ر.، کاظمی، م.، کاردان، ب. و حقیقی طلب، ب. (1392). بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران ، 6(24)، 79-137.(به فارسی)

افلاطونی، ع. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با دیدگاه ها در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه.(به فارسی)

علیقلی، م (1397). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران. فصلنامه سیاست های کلان و راهبردی، 6(23)، 398-413. http://dx. doi. org/10. 32598/JMSP. 6. 3. 398.(به فارسی)

آشتاب، ع.، حقیقت، ح و کردستانی، غ. R. (2017). توسعه مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی و تأثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود (پایان‌نامه دکتری)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.(به فارسی)

برگر، A. N. و دی پاتی، E. B. (2006). ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: رویکردی جدید برای آزمایش تئوری نمایندگی و کاربرد در صنعت بانکداریمجله بانکداری و مالی، 30 (4)، 1065-1102.

Boiko, M. O. (2019). جنبه‌های مشکل‌ساز روش ارزیابی ریسک مالی در شرکت‌های تولیدکننده. علوم جهانی ، 1(12 (52))، 32-38.

کارولین، ا.، او. (2015). عوامل تعیین کننده ریسک مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نایروبی در کنیا (پایان نامه دکتری)، دانشگاه کشاورزی و فناوری Jomo Kenyatta.

Chai, Y. & Xia, E. (2008). اندازه گیری ریسک مالی و پیشگیریکنفرانس بین المللی مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان، پکن، چین.

Chung, K. H., Elder, J. & Kim, J. C. (2010). حاکمیت شرکتی و نقدینگی. مجله تحلیل مالی و کمی، 265-291

Dang ، H. T. ، Phan ، D. T. ، Nguyen ، H. T. & Hoang ، L. H. T. (2020). عوامل مؤثر در ریسک مالی: شواهدی از شرکتهای ذکر شده در ویتنام. مجله امور مالی آسیا ، اقتصاد و تجارت ، 7 (9) ، 11-18.

Eizadinia ، N. & Alinaghian ، N. (2010). بررسی رابطه بین پیش بینی خطای سود و ریسک مالی و تجاری در شرکت های ذکر شده بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، 2 (7) ، 72-85. http://dx. doi. org/10. 22034/iaar. 2010. 105150.(به فارسی)

گائو ، ب. (2021). استفاده از یادگیری ماشین همراه با فناوری داده کاوی در پیشگیری از ریسک مالی. اقتصاد محاسباتی ، 1-21.

Gunarathna ، V. (2016). اهرم مالی چگونه بر ریسک مالی تأثیر می گذارد؟یک مطالعه تجربی در سریلانکا. مجله امور مالی ، 1 (1) ، 57-66.

Guney ، Y. ، Li ، L. & Fairchild ، R. (2011). رابطه بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه در شرکتهای ذکر شده چینی. بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، 20 (1) ، 41-51.

Hashemi ، S. ، Hosseini ، S. & Barandan ، S. (2012). مقایسه محتوای اطلاعات افزایشی از نقدی و نسبت های تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از داده کاوی. مجله تحقیقات حسابداری مالی ، 4 (2) ، 63-82.(به فارسی)

Hassani ، H. & Pakmaram ، A. (2017). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتها با تأکید بر چرخه تجارت. فصلنامه استراتژی مدیریت مالی ، 5 (1) ، 77-97. http://dx. doi. org/10. 22051/jfm. 2017. 11631. 1141.(در پیرسیان)

Hau ، V. T. (2017). تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکتهای برآورد واقعی ذکر شده در بورس سهام هوشی مین. مجله اقتصاد و توسعه ، 240 ، 86-93.

Hejazi ، R. & Khademi ، S. (2013). تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه در شرکت های ذکر شده بورس اوراق بهادار تهران (TSE). مجله تحقیقات حسابداری مالی ، 5 (2) ، 1-16.(در پیرسیان)

Kiraci ، K. (2019). عوامل تعیین کننده ریسک مالی: یک برنامه تجربی در حامل های کم هزینه. سالنامه های علمی اقتصاد و تجارت ، 66 (3) ، 335-349.

Lari Dashtbayaz ، M. ، Salehi ، M. & Sekhavatpoor ، M. (2018). رابطه بین محدودیت های مالی ، ساختار دارایی و تأمین مالی در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مدیریت و تأمین مالی دارایی ، 6 (1) ، 181-196. http://dx. doi. org/10. 22108/amf. 2017. 21332.(به فارسی)

Loudon ، G. F. (2004). قرار گرفتن در معرض ریسک مالی در صنعت هواپیمایی: شواهدی از استرالیا و نیوزیلند. مجله مدیریت استرالیا ، 29 (2) ، 295-316.

Madrakian ، H. ، Movahedi ، M. M. ، Tabibirad ، V. & Tabibirad ، M. (2012). پیش بینی نسبت های مالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های ذکر شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت (محقق) ، 9 (شماره ویژه) ، 65-75.(به فارسی)

Mazlooman ، M. H. ، Vatanparast ، M. H. & Meshki ، M. (2020). رابطه تحقیق بین اهرم مالی ، رشد شرکت ، سرمایه گذاری نهادی و اندازه شرکت (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری (، موسسه آموزش عالی استراتژی شمالی. (به زبان فارسی)

Memon ، Z. A. ، Chen ، Y. ، Tauni ، M. Z. & Ali ، H. (2018). تأثیر نوسانات جریان نقدی بر اهرم شرکت و ساختار بلوغ بدهی: شواهدی از چین. بین المللی بررسی مالی چین. https://doi. org/10. 1108/cfri-06-2017-0106.

Moezzirad ، M. & Noorbakhsh Langeroudi ، M. M. (2018). تأثیر استراتژی تجاری اکتشافی (توهین آمیز) و دفاعی (رهبری هزینه) بر اهرم مالی در شرکت های ذکر شده بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی ، Ashrafieh Astaneh.(به فارسی)

Moradi ، M. & Sepahvandi ، S. (2015). تأثیر استراتژی های رقابتی بر ثبات عملکرد مالی و ریسک. مجله تحقیقات حسابداری مالی ، 7 (3) ، 75-90.(به فارسی)

Mousavi Haghighi ، M. & Khalifeh ، M. (2015). شبیه سازی تأثیر مدل اهرم مالی بر ارزش شرکت از طریق رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران). مجله مدیریت و تأمین مالی دارایی ، 3 (3) ، 83-104.(به فارسی)

Najafi Moghadam ، A. (2017). تأثیر انعطاف پذیری مالی در تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از برایان کلارک و فارکلند و وانگ. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، 8 (33) ، 153-182.(به فارسی)

Namazi ، M. & Ghaffari ، M. J. (2015). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات در مورد توانایی مدیران و نسبت های مالی به عنوان معیار در انتخاب سبد سهام بهینه در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تجزیه و تحلیل پاکت نامه). فصلنامه حسابداری مالی ، 7 (26) ، 1-30.(به فارسی)

Ostadi ، B. & Tadrisi Pajou ، P. (2019). ارائه الگویی برای اندازه گیری رابطه بین ریسک های مالی و نسبت های مالی. مجله مطالعات تجربی در حسابداری مالی ، 16 (63) ، 109-127. http://dx. doi. org/10. 22054/qjma. 2019. 10648.(به فارسی)

Rezaei ، M. (2015). مطالعه رابطه بین جریان نقدی و اهرم مالی در شرکتهای ذکر شده بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در حسابداری ، مدیریت و اقتصاد. دسامبر 2015 ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شعبه دامگان.(به فارسی)

Rezaei Manesh ، A. A. ، Jamshidi ، H. & Jalili ، S. (2015). تأثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی تحقیقات جدید در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، 2. (به زبان فارسی)

Setayesh ، M. H. & Ebrahimi ، F. (2021). رابطه نرخ تعویض استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و جلوگیری از مالیات. تحقیقات حسابداری مالی و حسابرسی ، 13 (49) ، 53-72.(به فارسی)

Simantinee ، S. & Kumar ، T. V. V. (2015). عوامل مؤثر بر ریسک مالی-مطالعه موردی از شرکتهای NSE NIFTY. مجله بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی ، 3 (8) ، 132-137.

Tavosi ، J. ، Keshtegar ، A. & Kamalian ، A. (2019). رابطه بین اهرم مالی ، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکتهای ذکر شده بورس اوراق بهادار تهران. مجله توسعه و تکامل ، 1398 (39) ، 37-42.(به فارسی)

Toly ، A. A. ، Permatasari ، R. & Wiranata ، E. (2020). تأثیر نسبت مالی (Altman Z-Score) بر پیش بینی پریشانی مالی در بخش تولید در اندونزی 2016-2018. پیشرفت در اقتصاد ، تحقیقات تجاری و مدیریت ، 144.

Valaskova ، K. ، Kliestik ، T. ، Svabova ، L. & Adamko ، P. (2018). اندازه گیری ریسک مالی و مدل سازی پیش بینی برای توسعه پایدار نهادهای تجاری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون. پایداری ، 10 (7) ، 2144.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.